933927411 ong@asaupam.cat

[factors de protecció]

La prevenció universal potencia els factors de protecció i redueix els de riscos per tal d’aconseguir l’abstinència a drogues o fer un ús força  moderat. Es tracta de la manera més segura d’evitar problemes relacionats.

Tallers preventius realitzats a ESO I post-obligatoria sobre diferents substàncies, riscos associats i habilitats que actuen com a factors de protecció.

Espai permanent d’atenció a famílies interessades en rebre pautes per a la prevenció de problemes associats a les drogues a casa, i a agents socials que volen desenvolupar accions preventives des de diferents àmbits.

[reducció de riscos]

La reducció de riscos s’adreça a persones usuàries de drogues per dotar-los d’estratègies perque no presentin problemes i sàpiguen detectar-los i reaccionar de manera ràpida i saludable.

Tallers preventius especifics a recursos i espais formals i no formals

Realització de tallers educatius adaptats a les característiques de cada espai i realitzats a demanda.

Treball educatiu en medi obert amb joves en risc

Treball de proximitat en espais de relació amb joves consumidors de drogues per tal d’afavorir un ús amb menys riscos, prevenir conflictes amb la comunitat i afavorir un oci més constructiu.

Alternativa educativa per a menors a la sanció per tinença o consum

Programa educatiu que substitueix la tramitació d’una sanció per la realització d’una intervenció preventiva amb la participació de les famílies.

Assessorament per a joves majors d'edat amb inquietuds o dubtes sobre situacions relacionades amb les drogues

Servei de suport i assessorament sobre drogues dirigit a joves per oferir pautes educatives preventives i d’actuació sobre el consum i els riscos associats.

Punts informatius a espais de festa

Intervenció a través de una carpa on professionals especialistes faciliten informació sobre substàncies i diferents tipus de consum per prevenir riscos derivats del mateix. També es facilita la dispensació de material profilàctic de reducció de danys.

Formació d'Agents de Salut

Formem alguns joves dels grups amb els que es treballa en medi obert en aspectes de salut i reducció de riscos perquè puguin esdevenir figures referents en aspectes de salut i drogues dintre del seu grup d’iguals.

Projecte Aprenent

Programa que orienta a  adolescents amb conductes de risc relacionades amb el consum de drogues,  en l’adquisició de coneixements, actituds i habilitats del món laboral , alhora que estimula potencialitats personals en un entorn real pre-ocupacional.

[reducció de danys]

La prevenció determinada pretén reduir els impactes indesitjables per les característiques de les substàncies, per la via de consum o per les característiques personals o entorns d’exclusió. Asaupam inclou la figura socioeducativa en els equips sanitaris de reducció de  danys per aconseguir l’adhesió dels afectats als tractaments.

Gestió d'equipaments per a la punció higiènica

Oferim un espai de consum higiènic,  amb un equip interprofessional, dirigit  a les persones amb drogodependències en el municipi de Badalona.

Atenció socioeducativa en espais de tractament

Donar atenció socioeducativa en dispositius de dispensació de metadona per afavorir plans individualitzats d’incorporació social i facilitar el contacte de les persones en tractament amb els recursos sociosanitaris de la comunitat des de l’acompanyament.

Intercanvi de xeringues a oficines de farmàcia

A través de visites regulars als punts adherits al programa mantenim i fomentem l’organització i distribució dels kits per a la punció, i gestionem la recollida de material contaminat.

Detecció de zones on hi ha consum i recollida de xeringues

A través dels equips mòbils, dispensem material higiènic per a la punció i recollim de forma inmediata el contaminat, per la seva destrucció, a espais de consum d’alt risc degut a la seva proximitat a la ciutadania en general.

Formació sanitària de persones en actiu

Formem a persones en actiu per a la prevenció i actuació, entre iguals, de problemes sanitaris i socials associats al consum.

Formació a persones usuàries en administració de naloxona

Formem a les persones en actiu i persones afins, per actuar en cas de sobredosis d’heroïna i de com fer ús de la naloxona.

Inserció ocupacional

Apliquem, a través d’una metodologia de baixa exigència, en persones amb drogodependències, tècniques bàsiques relacionades amb l’àmbit ocupacional per desenvolupar habilitats d’inserció social. Alhora, aconseguim incidir de forma paral·lela positiva en la comunitat i en l’espai públic.

Intervenció en zones calentes de prevenció i mediació de conflictes

Intervenim a espais de trobada de persones en actiu per tal de prevenir conflictes entre el propi grup i amb la comunitat, i mediar en cas d’haver-n’hi.

Espais socioeducatius alternatius a zones calentes

Organitzem tallers i punts de trobada amb persones amb drogodependències a espais normalitzats amb propostes socioeducatives.

Grup d'autoajuda i autoorganitzatius

Dinamitzem espais grupals per al suport entre parells i organitzem activitats especials de lleure.

Assessorament legal i psicològic

Contem amb el suport de profesional de l’àmbit jurídic i psicològic per acompanyar a les persones amb drogodependències en la seva normalització social.