933927411 ong@asaupam.cat

Intervenint amb una perspectiva comunitària el fenomen de les drogues des de 1999

m

Gestió de recursos i programes

Implementació d’un recurs mòbil per a una venopunció més higiènica i creació de programes adaptats a persones en actiu.

Treball educatiu de proximitat

Detecció i intervenció en zones calentes amb presència de consum o tràfic il·lícit de drogues, per tal de prevenir problemes socials i sanitaris, intervenir en moments de crisi i fer un treball de mediació amb la resta de la comunitat.

Formació de persones en actiu

Creació d’espais participatius de formació per a persones drogodependents consumidores per reduir danys físics, psicològics i socials relacionats amb el consum.
+

Dispensació de material per al consum i recollida del contaminat

Repartiment de material per a un ús més higiènic de drogues en espais de consum, informació in situ de programes de tractament per a qui vol millorar la seva situació, i gestió i difusió de programes d’intercanvi de xeringues a espais normalitzats.

Realització i difusió de materials de reducció de danys

Elaboració de materials en un llenguatge proper i gràfic per a persones consumidores, amb un estil i filosofia d’educació entre iguals.
i

Assessorament i formació de professionals

Realització de formacions i obertura d’espais per a l’assessorament de professionals de l’àmbit sanitari i social sobre el treball amb persones en actiu i en exclusió social, sense perspectives a curt o mig termini d’abandó del consum.

Gestió de plans

Disseny, gestió i avaluació de plans comunitaris relacionats amb les drogues, que incorporen actuacions des d’una perspectiva comunitària i en xarxa.

Mediació comunitaria

Incidència amb una perspectiva mediadora amb les entitats i negocis de la comunitat que se senten afectats per conductes de persones amb drogodependències, per tal de cercar solucions que puguin ser vàlides per ambdues parts.

Inclusió i normalització ciutadana

Foment del contacte de les persones amb drogodependències amb la resta de la comunitat mitjançant activitats àmplies i l’ús dels espais comunitaris amb altres col·lectius de la ciutat, i enfocament de les activitats prelaborals que es realitzen amb població afectada de manera que tinguin una incidència positiva en l’entorn, mitjançant l’arranjament de l’espai públic.

Protocols d’inserció individuals

Itineraris personals d’incorporació en el món laboral normalitzat, en plans d’ocupació o en la formació ocupacional, en coordinació amb les empreses públiques i les ONG especialitzades.

Programes prelaborals per a persones en actiu

Proposta prelaboral per a persones drogodependents en actiu que no poden accedir als canals normalitzats adaptat a les seves limitacions, amb un impacte positiu en la resta de la comunitat, en coordinació amb els serveis municipals de manteniment dels espais públics.
t

Com entenem la prevenció?

Són diferents els factors que afavoreixen l’ús de drogues entre la població jove. D’una banda una societat que −a diferència d’altres èpoques− dóna molt valor al consum en general.

Tallers educatius per a joves

Realització de tallers a l’ESO, ensenyament postobligatori i centres d’educació no formal, adaptats a les particularitats i diferències en funció de l’edat i els seus riscos, i el contacte amb les drogues.

Treball educatiu en medi obert

Detecció i intervenció preventiva amb joves en contacte amb les drogues a espais de trobada informals, i repartiment de material informatiu i profilàctic per tal d’evitar possibles conductes de risc.

Programes educatius alternatius a sancions administratives

Impulsem programes educatius i preventius per a menors d’edat intervinguts per cossos de seguretat per tinença o consum de drogues a la via pública, com alternatives a sancions administratives.

Realització i difusió de materials preventius

Realització o col·laboració en l’elaboració de materials didàctics i educatius per a joves o persones en contacte, i difusió de les diferents eines existents.
l

Assessorament i formació de professionals

Realització de formacions i obertura d’espais per a l’assessorament i la difusió de recursos preventius que poden emprar des dels seus àmbits d’actuació.